PSYCHOTERAPIA

Bolesť a problémy sa v našom živote neobjavujú bez príčiny. Sú znamením, že sa niečo v našom živote musí zmeniť.

PhDr. Eva Hudáková Grajciarová

Eva Grajciarova

Popri súkromnej praxi pracujem ako klinický psychológ v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku na Psychosomatickej klinike. Náplňou mojej práce na klinike sú individuálne a skupinové psychoterapie, párové poradenstvo, psychodiagnostika, vedenie psychoedukácií a vedenie nácviku relaxačných metód a stabilizačných techník.


Stupeň odbornosti, vzdelanie:

 • 2009 - ukončené vysokoškolské jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • 2009 - absolvovaný kurz: Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou v Bratislave
 • 2010 - registrovaná v Slovenskej komore psychológov
 • 2012 - absolvovaná rigorózna doktorantská skúška (PhDr.) na Prešovskej univerzite v Prešove
 • 2015 - absolvovaný 3-ročný sebaskúsenostný výcvik v psychodynamickej psychoterapii v Brnenskom inštitúte psychoterapie v Brne
 • 2016 - absolvovaný 2-ročný kurz teórie v psychodynamickej psychoterapii v Brnenskom inštitúte psychoterapie v Brne
 • 2017 - absolvovaná atestačná skúška v odbore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Mgr. Stanislav Zríni

Stanislav Zrini

Do roku 2020 som pracoval ako klinický psychológ v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela v Pezinku na Psychosomatickej klinike FZaSP TU, kde som sa venoval najmä individuálnej a skupinovej psychoterapii, klinickej psychodiagnostike a nácviku relaxácií.
Aktuálne pôsobím na plný úväzok v súkromnej praxi.


Stupeň odbornosti, vzdelanie:

 • 2007 ukončené jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
 • 2008 - 2009 absolvovaný krátkodobý psychoterapeutický výcvik Práca s traumou po násilí v rodine v rámci Inštitútu Virgínie Satirovej v SR
 • 2009 - 2017 absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt Psychoterapii v rámci inštitútu Dialóg – Slovenskýinštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii ukončený záverečnou skúškou a zápisom do Zoznamu psychoterapeutov SR
 • 2019 ukončené špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • od septembra 2018 som frekventantom dlhodobého psychoterapeutického výcviku v analytickej psychológii a psychoterapii v rámci Českej společnosti pro analytickou psychologii, ktorý vychádza z psychoterapeutického prístupu C. G. Junga
 • 2022 získaný Európsky certifikát v psychoterapii

Či už nás budete kontaktovať z dôvodov psychických problémov, kvôli náročnej životnej situácii alebo kvôli osobnostnému rastu, ponúkame Vám trpezlivý, ohľaduplný, profesionálny prístup a porozumenie pri spoločnom hľadaní otázok, možných odpovedí a ciest.

Diskrétnosť a dôvernosť sú absolútnou samozrejmosťou.